top of page

מתי מותר לשוטר להיכנס לבית על מנת לבצע חיפוש?

ככלל, שוטר אינו רשאי להיכנס לביתך על מנת לבצע חיפוש. ביתו של אדם הוא מבצרו, וזכותו של אדם שלא יכנסו לרשות היחיד ושלא יחפשו ברכושו או בגופו מוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם זאת, לעתים המשטרה צריכה לחדור לרשות היחיד כדי למנוע עבירות או לחקור אותן. לפעמים יש צורך לבצע חיפוש ולהחרים חפצים אישיים ולהחזיק אותם כראיות.

דרך המלך לביצוע חיפוש היא באמצעות צו של בית המשפט. במקרה כזה, אין טעם להתנגד לחיפוש, ויש לתקוף את חוקיות הצו במסגרת הליך משפטי.

במקרים בהם אין לשוטר צו חיפוש, סעיף 25 לחוק החיפוש והתפיסה מתיר לשוטר לבצע חיפוש בביתך ללא צו בארבעה מקרים:

  1. אם מתבצע פשע בביתך או בוצע בו פשע מספר שעות לפני שהשוטר הופיע בביתך – אם עבר פרק זמן משמעותי, כמו מספר ימים או שבועות, נדרש צו חיפוש.

  2. בעל הבית או המקום פנה למשטרה והזעיק אותם לביתך.

  3. יש בביתך אדם שנמצא שפנה למשטרה והזעיק אותם כשהוא יוצר מצג שמתבצעת עבירה בביתך.

  4. יש בביתך אדם שברח ממעצר או מהכלא והשוטר רודף אחרי אותו אדם.

בהנחה שאחד מהסיטואציות הללו מתקיימות, על מנת שחיפוש בביתך יבוצע באופן חוקי, הוא חייב לקיים את מספר תנאים מצטברים:

  1. החיפוש ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים – נוכחות עדים בעת חיפוש היא זכותך, והנך רשאי/ת לוותר על נוכחות עדים חיצוניים רק ביוזמתך או לאחר שהוסבר לך על ידי המשטרה כי אינך חייב/ת לעשות כן. כלומר, לא מספיק שהשוטר ישאל אותך אם הנך מעוניין/ת בעדים או לא. הוא צריך להסביר לך שהוראות החוק מחייבות אותם לערוך את החיפוש בנוכחות עדים, אך ניתן לוותר עליהם לפי בקשתך המפורשת. עו"ד יכול להיות אחד מהעדים (סעיף 26 לחוק החיפוש והתפיסה).

  2. רשימת חפצים – על השוטר שעורך את החיפוש לערוך דו"ח המפרט כל חפץ שנתפס בחיפוש, לציין את מיקום החפץ ולהחתים את העדים על הרשימה. בעל הבית או נציגיו יכולים לדרוש ואף לקבל העתק מהרשימה (סעיף 27 לחוק החיפוש והתפיסה).

  3. נוכחות בעל הבית – זכותך להיות נוכח, או נציג אחר מטעמך יהיה נוכח בחיפוש (סעיף 28 לחוק החיפוש והתפיסה).

חשוב לציין שוב כי התקיימות כל התנאים לעיל הינה ערובה לחוקיות החיפוש! משכך, אי התקיימות של אחד התנאים לפני או במהלך ביצוע פעולת חיפוש משטרתי, עלולה לפגום בחוקיות החיפוש ואף להביא לפסילתו ולפסילת הראיות שנתפסו במהלך החיפוש.

Comments


bottom of page